Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku
87-800 Włocławek ul. Planty 18
print as PDF
Ogłoszenie nr 92284 / 04.02.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się działalnością nadzorowaną wymienione w art. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakaźnych zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi notyfikacji, zwalczania i rejestracji oraz organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania tym chorobom
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji, sprawozdawczości i raportowania z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych, badań przewidzianych w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych
 • obsługa systemów informatycznych związanych z notyfikacją chorób zakaźnych oraz z przemieszczeniami zwierząt w ramach obrotu, handlu i eksportu, wystawianie świadectw zdrowia
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywanych czynności w ramach sprawowanego nadzoru
 • prowadzenie ewidencji i rejestru dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Staż pracy co najmniej 3 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejetność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office
 • posiadanie prawa jazdy min. kat. B
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnch zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, Praca w terenie (dojazdy samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami; kurniki, stawy, stajnie, chlewnie, obory, Praca w biurze przy komputerze, Budynek Inspektoratu jest jednopiętrowy, brak windy, toalety ogólnodostępne na piętrze budynku, niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 22 lutego 2022

na adres:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
87-800 Włocławek
ul. Planty18
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku tel. 54 234-10-18 87-800 Włocławek, ul. Planty 18
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.wloclawek.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Udostępnił: Zbigniew Ledzion

Komórka organizacyjna: administracja

Wprowadzono: 04.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×