Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 111
print as PDF
Ogłoszenie nr 126819 / 08.09.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
#administracja publiczna

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • dokonuje przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bhp
 • na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowa i pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • przedstawia pracodawcy wnioski dotyczące zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków
 • prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradza w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • uczestniczy w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • prowadzi szkolenia wstępne dla nowo wstępujących do służby funkcjonariuszy i nowo zatrudnianych pracowników oraz współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp
 • inicjuje i rozwija na terenie zakładu pracy różne formy popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii
 • weryfikuje skierowania na badania profilaktyczne w zakresie zagrożeń i czynników szkodliwych występujących na poszczególnych stanowiskach służby/pracy
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp
 • Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy,

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.).
 • Oświadczenie kandydata, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował, nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 18 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 126819"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
ul. Chełmińska 111
86 - 300 Grudziądz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 7545 219
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  – stanowiska objęte mnożnikowym systemem wynagradzania

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Miejska Policji w Grudziądzu ul. Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz (dalej: KMP w Grudziądzu).

  2.      W KMP w Grudziądzu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kmp-grudziadz@bg.policja.gov.pl

  3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru.

  4.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

  5.      Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 4 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie naboru.

  6.      Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 4 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).

  7.      Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  8.      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  9.      Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu naboru, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

  10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

  11.  W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  12.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KMP w Grudziądzu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Udostępnił: Aleksandra Szlitkus

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny

Wprowadzono: 08.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×