Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń ul. PIŁSUDSKIEGO 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 80840 / 06.07.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: Finansów i Zaopatrzenia w Zespole ds. Finansów i Zaopatrzenia
#administracja publiczna

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje pracę Zespołu ds. Finansów i Zaopatrzenia oraz organizuje pracę pracowników Zespołu.
 • Organizuje, planuje i realizuje zadania związane z zaopatrzeniem Komendy w sprzęt transportowy i części zamienne, sprzęt techniki policyjnej, sprzęt kwaterunkowy, sprzęt p.poż., sprzęt i materiały mundurowe i żywnościowe, środki do utrzymania czystości, materiały biurowe i druki.
 • Prowadzi ewidencję składników majątkowych oraz brakuje sprzęt kwaterunkowy.
 • Nadzoruje magazynowanie i wydawanie materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do pojazdów.
 • Nadzoruje użytkowanie pojazdów służbowych, wyposażenie, sprzętu i pomieszczeń.
 • Prowadzi postępowania w zakresie szkód oraz prowadzi dokumentacje w tym zakresie.
 • Prowadzi gospodarkę mieszkaniową, opracowuje projekty decyzji administracyjnych.
 • Prowadzi gospodarkę mandatową.
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania oraz je wydaje.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe.
 • Realizuje wydatki zlecone w ramach akredytywy.
 • Rozlicza dokumenty finansowe.
 • Wyjaśnia zgłoszone nieprawidłowości i incydenty.
 • Monitoruje koszty funkcjonowania jednostki oraz sporządza okresowe rozliczenia.
 • Koordynuje problematykę dotyczącą osób niepełnosprawnych w jednostce.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pionie finansów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość przepisów służb mundurowych pod względem finansowym.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym,
 • praca nie wymaga wysiłku fizycznego,
 • budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością
 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-09-20
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 19 lipca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 80840"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 7549234
 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. OIN ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Udostępnił: Katarzyna Kaptajn

Komórka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji

Wprowadzono: 06.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×