Biuro - zdjęcie 2
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
print as PDF
Ogłoszenie nr 82567 / 07.08.2021
Dołącz do nas jako:

starszy statystyk

Do spraw: obsługi technologicznej przetwarzania danych oraz realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne
 • przeprowadza kontrolę zgromadzonych danych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymi
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych
 • prowadzi obsługę technologiczno-informatyczną przetwarzania danych pozyskanych w statystycznych badaniach rynku pracy realizowanych na rzecz statystyki ogólnokrajowej
 • zbiera, gromadzi i opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • testuje formularze elektroniczne, systemy informatyczne badań i aplikacji wspomagających gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość MS PowerPoint
 • znajomość technologicznej obsługi systemów przetwarzania danych statystycznych
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki prowadzenia wywiadów z respondentami
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
Co oferujemy

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:

1)       ­otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:

·         korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,

·         Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,

·         okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;

2)       otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:

·         dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

·         dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,

·         nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,

·         nagrody jubileuszowe;

3)       możesz liczyć na:

·         stabilne zatrudnienie,

·         pracę w miłej atmosferze,

·         ciekawe i zróżnicowane zadania,

·         pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,

·         wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

·         awans zawodowy,

·         dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;

4)       korzystasz z innych udogodnień:

·         dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej
z preferencyjnym oprocentowaniem,

·         możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,

·         możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
-           w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

-           PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH    

W  OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,

-           na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

-           list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
(w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),

-           nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,

-           oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje stempla pocztowego (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną), data wysłania e-maila (w przypadku zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) albo data wyłania pisma poprzez platformę ePUAP,

-           powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,

-           oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie  z obowiązującymi procedurami,

-           ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,

-           nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 20 sierpnia 2021

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82567"
na adres:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz lub w formie elektronicznej z pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_usbdg@stat.gov.pl. Do przesłanych drogą elektroniczną dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz listu motywacyjnego. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.
Do odwołania nie ma możliwości złożenia ofert osobiście w siedzibie Urzędu. Prosimy o skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych możliwości.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
532-457-686, 532-457-538, 532-457-676, 532-457-140
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.[1]

   

  I.         Administrator

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

   

  II.       Inspektor ochrony danych

   

  Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

  1)       pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

  2)       pocztę elektroniczną; adres e-mail: iod_usbgd@stat.gov.pl.

   

  III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

   

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

   

  W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o służbie cywilnej.

  W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

  IV.     Obowiązek podania danych osobowych

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  – Kodeks pracy, oraz

  ·         w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

  ·         w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

   

  Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

   

  V.       Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

   

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

   

  VI.     Okres przechowywania danych osobowych

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

   

  VII.   Prawa osoby, której dane dotyczą

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1)       dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;

  2)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  3)       żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

  4)       żądania usunięcia danych osobowych;

  5)       żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  6)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

  7)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  [1] Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Urzędu Statystycznego

Jednostka organizacyjna: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Udostępnił: Anna Heinowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 07.08.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×