Bydgoszcz - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 18
print as PDF
Ogłoszenie nr 77555 / 28.04.2021
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Do spraw: do spraw: sprawozdawczości i analiz w Dziale Sprawozdawczości i Analiz w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • analizuje dane pod względem formalno-rachunkowym do sprawozdań: Rb-24, Rb-27 dla budżetu państwa oraz informacje dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługiwanych rachunków bankowych;
 • przygotowuje sprawozdania Rb-24, Rb-27 oraz informacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zestawienie obrotów i sald w zakresie obsługiwanych wspólnych rachunków bankowych;
 • weryfikuje harmonogram zwrotów przygotowany przez urzędy skarbowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług;
 • monitoruje kompletność zapisów powstających w Księdze Głównej;
 • koordynuje proces prawidłowego księgowania operacji w odpowiednich okresach sprawozdawczych;
 • opracowuje zestawienia i analizy danych z zakresu zadań CKR;
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

·         stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

·         rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,

·         wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.515,29 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,730,

·         dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

·         dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),

·         nagrody jubileuszowe,

·         dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

·         ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,

·         otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

·         pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

·         możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

·         możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

·         możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa

·      praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

·      budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie m. in. prowadzonej rachunkowości, sporządzania sprawozdań przez urzędy skarbowe;

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.

Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka:Ogłoszenia → Nabór).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,29 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,730.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 (110, 111, 172) lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.

O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 10 maja 2021

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz
z dopiskiem „ oferta pracy IAS – CKR1 ”

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.05.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dr. E.Warmińskiego 18 (dalej: IAS w Bydgoszczy), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  2.       W IAS w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: IOD.Bydgoszcz@mf.gov.pl.

  3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeniach wykonawczych do wskazanych ustaw, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.       Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostaćodwołana w dowolnym czasie.

  5.       Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

  6.       Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).

  7.       Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  8.       Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  9.       Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

  10.   Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.

  11.   W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.

  12.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Udostępnił: Magdalena Libner

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 28.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×