Bydgoszcz - panorama
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 18
print as PDF
Ogłoszenie nr 115904 / 15.02.2023
Dołącz do nas jako:

starszy kontroler skarbowy

Do spraw: dochodzeniowo-śledczych w I Dziale Dochodzeniowo-Śledczym (CZS-1) (Toruń) i II Dziale Dochodzeniowo-Śledczym (CZS-2) (Bydgoszcz) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Toruniu
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości
 • Wnosi do sądów akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Wnosi do sądu wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze prawa karnego lub w obszarze administracji skarbowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, Ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa podatkowego, ustawy o grach hazardowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny zebranego materiału dowodowego
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe preferowane: prawnicze
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
Co oferujemy
 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawych projektach związanych z IT o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • szerokie możliwości współpracy z doświadczonymi zespołami projektowymi i utrzymaniowymi
 • rozwój zawodowy w obszarze QA
 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 5038,04 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,300
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 9:00,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

1 stanowisko:

ul. Stefana Batorego 61

87-100 Toruń

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się – budynek A (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego-22?

1 stanowisko:

ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu): https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-      toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego-22?

 

 

Dodatkowe informacje

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie papierowej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie elektronicznej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą. Dokumenty te muszą być zeskanowane po ich uprzednim podpisaniu.

Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Należy dołączyć aktualnie obowiązujące oświadczenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór → Wzory Oświadczeń). 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Nabór polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.

Test wiedzy może być przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Testportal, a rozmowa kwalifikacyjna z wykorzystaniem MS Teams.

Jednocześnie informujemy, że osoby które będą uczestniczyły w rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymają po ogłoszeniu wyniku naboru wiadomość e-mail z linkiem do dobrowolnej, anonimowej ankiety w aplikacji Testportal. Ankieta zawiera pytania dotyczące przebiegu rekrutacji i służy do badania poziomu satysfakcji tego procesu.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze:

 •  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego;
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

O terminach etapów naboru, warunkach organizacyjno–sprzętowych, niezbędnych do ewentualnego przeprowadzenia testu wiedzy z wykorzystaniem aplikacji Testportal oraz rozmowy z wykorzystaniem MS Teams zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5038,04 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,300.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 (104, 154, 172) lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 26 lutego 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„oferta pracy Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu – CZS-1”
„oferta pracy Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu – CZS-2”
Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
52 32 56 (104, 154, 172)
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dr. E. Warmińskiego 18, (85-950) Bydgoszcz, e-mail: IAS.bydgoszcz@mf.gov.pl.

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej IOD.bydgoszcz@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 52 325 62 01.

  Cel i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie i w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w przepisach wykonawczych do wskazanych ustaw.

  Podanie wymaganych tymi przepisami danych jest niezbędne w toku przeprowadzania naboru na stanowisko pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w procesie rekrutacji.

  Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako udzielenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego. Zgodę tak wyrażoną może Pani/Pan odwołać w dowolnym czasie.

  Powierzenie przetwarzania danych oraz odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione spółce AppManager Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 17, (00-480) Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950666, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Okres przechowywania danych

  Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia osoby wyłonionej w naborze.  

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także usunięcia danych osobowych w wypadkach określonych w przepisach prawa lub w sytuacji odwołania przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie danych przez Administratora jest możliwe na innej podstawie prawnej.

  W wypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 („RODO”). 

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Udostępnił: Justyna Günther

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny IPP

Wprowadzono: 15.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×