Bydgoszcz - panorama
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7
print as PDF
Ogłoszenie nr 112240 / 16.12.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: realizacji zadań remontowych i konserwacyjnych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Dostępne także dla
cudzoziemców
available for foreigners

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zleca i rozlicza: wykonanie robót remontowych wynikających z wystąpień pokontrolnych PIS, BHP i P – POŻ.; wymianę, konserwację i eksploatację klimatyzatorów, bram przesuwnych oraz szlabanów w obiektach zajmowanych przez jednostki Policji województwa kujawsko – pomorskiego
 • nadzoruje drobne roboty remontowe i modernizacyjne wykonywane na rzecz KWP przez podmioty zewnętrzne i pracowników administracyjnych
 • przygotowuje zadania remontowe w ramach usług zewnętrznych do 14000 Euro na Platformie Zakupowej
 • prowadzi ewidencję kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów dla urządzeń które tego wymagają; między innymi dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń p. pożarowych, będących w ewidencji Wydziału
 • dokonuje przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich obiektów KWP
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze eksploatacji budynków
 • prawo jazdy kat. B
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze; wyjazdy służbowe; przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań remontowych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; bariery architektoniczne – tworzone w trakcie remontów; brak wind i podjazdów.

Dodatkowe informacje

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3900 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Do naboru może również przystąpić obywatel Ukrainy, o których mowa w art. 23 a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 83, z późn. zm.). Obywatele ci nie mają obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 26 grudnia 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112240"
na adres:
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 – 090 Bydgoszcz

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.12.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  - Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7,
  85-090 Bydgoszcz

  - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp@bg.policja.gov.pl

  - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  - Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa

  - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  - Uprawnienia:

  - prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  - Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221   Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

   

   

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Udostępnił: Bogumiła Bzdawska-Wróblewska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×