Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 81
print as PDF
Ogłoszenie nr 87678 / 17.11.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Wydziale Informacji o Środowisku
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje zaświadczenia i deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
 • Prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz weryfikuje materiały opracowywane przez inne komórki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zamówień publicznych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz innych zamówień na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 • Inicjuje i koordynuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na zadania realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Znajomość ustaw Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność wykładni przepisów prawa i zastosowanie ich w praktyce.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Biegła obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, dbałość o szczegóły.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w realizacji zamówień publicznych.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Planowane techniki i metody naboru:

1.      Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:

1)     nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

2)     złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,

3)     bez wymaganych dokumentów,

4)     bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym,

5)     nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

2.      Pisemny sprawdzian wiedzy (test):

1)      w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,

2)      50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,

3)      w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 26 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87678"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
pok. 712 VII piętro (kancelaria)
z dopiskiem: WIS – Specjalista

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506-56-66 wew. 6035
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

      Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81,   85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 506-56-66, fax: 52 506-56-67,           e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

      Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy następuje
  za pomocą adresu e-mail: iod.bydgoszcz@rdos.gov.pl

      Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.

      Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  ul. Dworcowa 81,
  85-009 Bydgoszcz. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
  ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.

      Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

      Uprawnienia:

         - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

         - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26
  i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Paulina Gralak

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 17.11.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×