Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
85-039 Bydgoszcz Ul. Hetmańska 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 109348 / 28.10.2022
Dołącz do nas jako:

naczelnik

Do spraw: administracyjno-technicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Kieruje i nadzoruje prawidłowe wykonywanie pracy przez podległych pracowników
 • Zarządza lokalami oraz pomieszczeniami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Współpracuje z podmiotami zajmującymi się legalizacją sprzętu, naprawami oraz przeglądami, bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją wyposażenia Inspektoratu
 • Realizuje zapotrzebowania na umundurowanie i inne elementy niezbędnego wyposażenia inspektorów transportu drogowego
 • Wykonuje umowy w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu
 • Sporządza zapytania ofertowe oraz opisy przedmiotu zamówienia i prowadzi sprawy związane z zakupem środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem platformy zakupowej użytkowanej w Inspektoracie
 • Prowadzi czynności wynikające z realizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Prowadzi w programie komputerowym ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych
 • Ubezpiecza majątek Inspektoratu
 • Prowadzi gospodarkę materiałową
 • Prowadzi i nadzoruje prowadzenie archiwum zakładowego
 • Współpracuje z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie działania Inspektoratu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność konstruktywnego myślenia
 • Umiejętność operatywnego działania, reagowania, rozstrzygania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów
 • Umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania ludźmi
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Systematyczność i samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zasad prowadzenia gospodarki materiałowej
 • Znajomość przepisów regulujących działalność archiwum zakładowego
 • Doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych
 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (przy spełnieniu wymagań do pracy na danym stanowisku, w szczególności do pracy z bronią palną, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych) – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

-        praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

-        siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

 

Dodatkowe informacje
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

·         weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

·         rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Minimum kwalifikacyjne, niezbędne do wskazania kandydata do zatrudnienia, wynosi 50% punktów możliwych do uzyskania w naborze.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109348"
na adres:
Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przy ul. Hetmańskiej 28 w Bydgoszczy (IV piętro) lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Inspektoratu.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
52 323-83-50
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 28.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (z dopiskiem ochrona danych osobowycCele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata, kandydatki do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy . Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, kandydatki podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Udostępnił: Małgorzata Ciesielczuk

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 28.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×