Biuro - zdjęcie 2
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 105827 / 08.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nalicza wynagrodzenia i inne świadczenia przysługujące pracownikom Urzędu z tytułu stosunku pracy oraz sporządza listy płac w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy
 • nalicza zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, chorobowe, rodzicielskie, świadczenia rehabilitacyjne w celu wywiązania się z przepisów prawa obowiązującego w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • wspomaga prace w zakresie sporządzania miesięcznych deklaracji DRA, raportów RCA, raportów RSA w celu terminowego przekazania ich droga elektroniczną do ZUS
 • sporządza i przekazuje do weryfikacji innemu pracownikowi, a następnie przekazuje do akceptacji przełożonemu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 wraz z załącznikami oraz zaświadczenia dotyczące wysokości osiągniętych dochodów przez pracowników za dany okres zatrudnienia w celu przekazania ich na żądanie pracownikom oraz instytucjom (ZUS, Bank, Sąd)
 • wprowadza dane w zakresie obsługi płac do programu kadrowo-płacowego w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzeń
 • prowadzi kartoteki wynagrodzeń i kartoteki zasiłkowe pracowników Urzędu w celu prawidłowej aktualizacji danych
 • sporządza przelewy wynagrodzeń pracowników, przelewy należnych potraceń z wynagrodzeń oraz przelewy na rachunki bankowe ZUS i US zgodnie z deklaracjami w celu wywiązania się z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
 • wspomaga prace w zakresie sporządzania miesięcznych, rocznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu – PIT-4R, PIT-11 w celu przekazania właściwym Urzędom Skarbowym oraz pracownikom informacji o osiągniętym dochodzie w danym roku
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze obsługi płac
 • znajomość przepisów ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z aktami wykonawczymi, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeks Pracy, o rachunkowości, o finansach publicznych, Kodeks Cywilny, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • efektywna komunikacja
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w sektorze finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom oraz prawidłowe odprowadzenie do ZUS należnych składek i US naliczonego podatku dochodowego.

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym
(budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób
z niepełnosprawnościami, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy
ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C
przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A
i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 19 września 2022

na adres:
Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem: inspektor wojewódzki – BFI.I.12

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW: • nie będą udostępniane innym odbiorcom • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem • usunięcia danych • przeniesienia danych • ograniczenie przetwarzanych danych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Udostępnił: Maciej Darowski

Komórka organizacyjna: Biuro Kadrowo-Organizacyjne

Wprowadzono: 08.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×