Biuro - zdjęcie 2
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 81
print as PDF
Ogłoszenie nr 101576 / 28.06.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Wydziale Ochrony Przyrody
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem obszarów Natura 2000, w tym dotyczących opracowywania planów zadań ochronnych oraz realizacji wynikających z nich działań, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem rezerwatów przyrody, w tym dotyczące opracowywania planów ochrony oraz realizacji wynikających z nich działań.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji dotyczących odstępstw od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej roślin i grzybów, kontroluje spełnianie warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofa zezwolenia w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania postanowień w sprawie stwierdzenia konieczności lub jej braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
 • Podejmuje działania w celu zapewnienia trwałego zachowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w celu zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy ich stanu ochrony.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, szkód w środowisku oraz udostępniania informacji o środowisku.
 • Prowadzi postępowania dotyczące inwazyjnych gatunków obcych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe profilowane: biologia; ochrona środowiska; leśnictwo; rolnictwo.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody,
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody,
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok (w tym staż) związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji
 • Znajomość systemu GIS oraz nazewnictwa łacińskiego dotyczącego roślin i grzybów.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.

 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/wzory-oswiadczen

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Planowane techniki i metody naboru:

1.      Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:

1)     nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

2)     złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,

3)     bez wymaganych dokumentów,

4)     bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym,

5)     nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

2.      Pisemny sprawdzian wiedzy (test):

1)      w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,

2)      50% uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,

3)      w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 8 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101576"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
pok. 712 VII piętro (kancelaria)
z dopiskiem: WOP – Inspektor

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506-56-66 wew. 6035
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

      Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81,   85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 506-56-66, fax: 52 506-56-67,           e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

      Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy następuje
  za pomocą adresu e-mail: iod.bydgoszcz@rdos.gov.pl

      Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.

      Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  ul. Dworcowa 81,
  85-009 Bydgoszcz. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
  ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.

      Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

      Uprawnienia:

         - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

         - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26
  i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Paulina Gralak

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 28.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×