Biuro - zdjęcie 2
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 99621 / 27.05.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Urzędu propozycje struktury organizacyjnej Urzędu oraz zapisów do Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem dokonania uzgodnień dotyczących etatu i struktury organizacyjnej Urzędu na czas wojny oraz zadań przypisanych poszczególnym wydziałom/biurom
 • opracowuje i aktualizuje plan przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania wydzielonych sił i środków Urzędu na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP) oraz koordynuje opracowanie wydziałowych planów przemieszczenia na GSK Wojewody w ZMP w celu zapewnienia warunków funkcjonowania Wojewodzie wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego (WZZK) oraz pracownikom Urzędu w okresie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny na GSK Wojewody na ZMP
 • opracowuje projekty aktów normatywno-prawnych Wojewody oraz Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie planowania, koordynowania i realizacji przygotowań obronnych w Urzędzie na czas pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania Urzędu w czasie pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny
 • planuje, realizuje i koordynuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa na czas pokoju zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem realizacji zadań pozostających w kompetencji Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • koordynuje i realizuje zadania z zakresu planowania operacyjnego będącego w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu osiągnięcia optymalizacji w zakresie realizacji celów strategicznych Urzędu
 • realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej Urzędu określone przez terytorialnego szefa obrony cywilnej w celu wsparcia ochrony pracowników i Urzędu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • opracowuje plan przemieszczenia wydzielonych sił i środków z Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody w Zapasowym Miejscu Pracy w celu zapewnia funkcjonowania Zespołu na GSK Wojewody w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • współdziała w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności Urzędu z wydziałami, wojewódzką administracją zespoloną i niezespoloną, Biurem ds. Obronnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Komendą Miejską PSP w Bydgoszczy oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji merytorycznych zadań wynikających z kompetencji powyższych instytucji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o obronie Ojczyzny, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o działań antyterrorystycznych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe studia I lub II stopnia o kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub obronność
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obronnością lub zarządzaniem kryzysowym lub obroną cywilną
 • przeszkolenie w zakresie obrony cywilnej, specjalistyczne kursy ukończone na Akademii Sztuki Wojennej z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
calendar icon

Aplikuj

do 6 czerwca 2022

na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem: główny specjalista ZBII

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW: - nie będą udostępniane innym odbiorcom - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych - w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem - usunięcia danych - przeniesienia danych - ograniczenie przetwarzanych danych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Udostępnił: Beata Bleja

Komórka organizacyjna: Biuro Kadrowo-Organizacyjne

Wprowadzono: 27.05.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×