Wrocław - panorama
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
50-333 Wrocław Al. Jana Matejki 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 114719 / 27.01.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Zespole Budżetu i Finansów
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestniczy w realizacji budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej poprzez prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Regionalnej Dyrekcji, tj. dekretuje i kompletuje dokumenty księgowe, uzgadnia zapisy i księguje na kontach analitycznych oraz przygotowuje przelewy,
 • uczestniczy w realizacji zadań związanych z naliczaniem wynagrodzeń i rozliczaniem podróży służbowych oraz przeprowadza w tym zakresie wstępną weryfikacji kompletności dokumentów,
 • przygotowuje projekty sprawozdań budżetowych, finansowych i innych informacji z zakresu wykorzystania planowanych środków oraz występujących zobowiązań,
 • wprowadza do systemu TREZOR dane w zakresie: zatwierdzonych sprawozdań, wniosków o rezerwy celowe, wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków dotyczących przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zapotrzebowań na środki budżetowe oraz wszystkich aktualizacji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i podyplomowe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej)
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości budżetowej
 • Praktyczna znajomość: zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa),
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, wzrastający z każdym rokiem o 1%,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, finansowa pomoc świąteczna,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie.
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/web/rdos-wroclaw w zakładce "O RDOŚ/Praca" ). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą.
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

II etap – gdy do następnego etapu zakwalifikowanych zostanie co najmniej 10 kandydatów, wówczas przeprowadzamy pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwa pracy wraz z zakresem zadań lub zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zakresem zadań), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 13 lutego 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ofertę pracy z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.1.2023” można:

1/ przesyłać w formie papierowej w zamkniętej kopercie lub składać w sekretariacie (II piętro) na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6
50-333 Wrocław

2/przesyłać na ePUAP

3/przesyłać na adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(71) 747-93-00
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, tel.: (71) 747 93 00, fax (71) 75 85 741, adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wroclaw.rdos.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Udostępnił: Anna Klinkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 27.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×