Gabinet lekarski - stetoskop i klawiatura
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 102678 / 15.07.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: pełnienia funkcji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Departament ds. Zdrowia Psychicznego
#prawa pacjenta #prawo #zdrowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną zdrowia, ochroną praw pacjenta, postępowaniem administracyjnym lub kontrolą
 • Studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji
Co oferujemy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Dodatkowy dzień wolny na badania profilatyczne
 • Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz dzieci pracownika
 • Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie oraz karty Multisport
 • On-boarding (adaptacja pracownika) przygotowujący do codziennej pracy
 • Pracę w przyjaznym zespole
 • Możliwość rozwoju i awansu zawodowego w ramach rekrutacji wewnętrznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Zdrowia”
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca poza siedzibą urzędu
 • Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego
 • Wyjazdy służbowe (krajowe)
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadzieja, 55-095 Siedlec, ul. Wrocławska 16
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., 50-226 Wrocław, wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzienlny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego, 50-367 Wrocław, Wybrzeże  Ludwika Pasteura 10
 • Stowarzyszenie "Monar", 53-120 Wrocław, Jarzębinowa 14/16
 • Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Sp. z o.o., 55-100 Trzebnica, Będkowo 1
 • Areszt Śledczy we Wrocławiu, 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 1

Wykaz miejsc delegowania pracownika:

 • Sudeckie Centrum Onkologii Sp. z o.o., 58-250 Pieszyce, ul. Księda Emila Pagacza 6
 • Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1
 • Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA, 56-330 Cieszków, Grzebielin 6c
 • Ośrodek Badowczo - Naukowy - Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Altzheimerowski Sp. z o.o., 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, 56-100 Lubiąż, ul. Mickiewicza 1
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@rpp.gov.pl 
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Analiza formalna złożonych ofert
 • Test wiedzy (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejne etapy rekrutacji odbędą się w siedzibie Biura w Warszawie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą przy organizacji kolejnych naborów złóż oświadczenie (podpisz własnoręcznie lub podpisem elektronicznym): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych projektach rekrutacyjnych.
calendar icon

Aplikuj

do 8 sierpnia 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102678"
na adres:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22-532-82-57
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 46.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy
  https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA

  Państwa dane osobowe będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

  PODSTAWA PRAWNA

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO[1] oraz art. 10 RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych), a w przypadku przekazania danych osobowych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyraźna zgoda podmiotu danych).

  OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  - przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego
  w przypadku niezatrudnienia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
  - do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym, jednak nie dłużej niż przez wskazany powyżej okres,
  - do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z którym została wyrażona zgoda.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Państwu prawo:
  1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
  i uzyskania ich kopii;
  2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
  3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy
  przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
  sprawowania władzy publicznej);
  4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5) na podstawie art. 20 – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W każdym momencie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe w związku z ubieganiem się o zatrudnieniem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
  Podanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, jest dobrowolne.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej lub pocztowe.

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Decyzje wydawane przez administratora nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Udostępnił: Ewa Pacocha

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr - Departament Finansowy

Wprowadzono: 15.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×