Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21
print as PDF
Ogłoszenie nr 94684 / 11.03.2022
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: obsługi kancelaryjno - biurowej jednostki w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi i obsługuje sekretariat Komendantów Komisariatu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
 • Przygotowuje i wysyła pocztę wychodzącą Wydziału Prewencji za pomocą elektronicznego systemu E-Komenda w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów .
 • Pobiera korespondencję wpływającą do Wydziału Prewencji, potwierdza jej odbiór w elektronicznym dzienniku korespondencji oraz po dekretacji przekazuje ją poszczególnym pracownikom wydziału w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Rejestruje i uzupełnia dane w elektronicznym systemie RSOW w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji postępowań o wykroczenia oraz usprawnienia obiegu dokumentów i możliwości tworzenia wniosków o ukaranie.
 • Telefonicznie udziela informacji interesantom w celu przekierowania do odpowiedniego funkcjonariusza bądź w celu przekazania informacji dotyczących prowadzonych spraw.
 • Ewidencjonuje mandaty gotówkowe w celu rozliczenia z uprawnionym organem.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w kancelarii lub sekretariacie
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy monitorze ekranowym. W budynku brak jest windy. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, istnieje podjazd przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,5052 co stanowi kwotę 3058,51 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo. Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia oraz własnoręcznie podpisany list motywacyjny. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 47 87 12965 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu realizacji naboru na stanowisko ..............(należy wskazać nazwę stanowiska) oraz przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych. Oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą i własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 22 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 94684"
na adres:

Wydział Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21
51-168 Wrocław lub złóż osobiście (za potwierdzeniem odbioru) w siedzibie KMP we Wrocławiu - ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15:00.
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w KMP we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław, iod.kmp@wroclaw.wr.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych, Wydział Kadr KMP we Wrocławiu .
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Udostępnił: Helena Greguła

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 11.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×