Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26
print as PDF
Ogłoszenie nr 92994 / 17.02.2022
Dołącz do nas jako:

młodszy kontroler skarbowy

Do spraw: kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i nadzoru nad czynnościami sprawdzającymi w Pierwszym Referacie Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu
#administracja publiczna #skarbowość

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Aplikuj online! quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań kontroli podatkowej i celno-skarbowej w celu ich wykonywania zgodnie z przepisami prawa
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań dotyczących czynności sprawdzających a w szczególności w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych, w celu prawidłowości wykorzystania tych narzędzi w podejmowanych czynnościach weryfikacyjnych
 • Wydaje orzeczenia w drugiej instancji w zakresie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania prawa
 • Koordynuje, ocenia prawidłowość przesyłanych sprawozdań, informacji zbiorczych i analiz z podległych urzędów i innych komórek organizacyjnych izby oraz sporządza okresowe sprawozdania, w celu monitorowania poziomu wykonywania zadań przez podległe urzędy w tym obszarze
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki, w celu monitorowania czasu trwania kontroli i sprawnego ich przebiegu, a w przypadku zidentyfikowania przypadków ich przewlekłości, w celu podjęcia działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe od 0,5 roku do 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego
 • • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • • Umiejętność redagowania pism
 • • Znajomość przepisów prawa podatkowego i celnego, umiejętność jego praktycznego stosowania
 • • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe (prawnicze administracyjne lub ekonomiczne)
 • Doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji publicznej)
Co oferujemy

·         Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3799,77 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,870) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)

·         Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony

·         „Trzynaste” wynagrodzenie

·         Nagrody jubileuszowe

·         Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)

·         Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

·         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

·         Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

·         Budynek wielokondygnacyjny, 4 piętra

·         Posiada zaplecze socjalne

·         Na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, brak parkingu służbowego, parking miejski  na ogólnych zasadach przy ulicy

·         Budynek przystosowany dla potrzeb osób z lekką niepełnosprawnością (klatka pod nr 9, posiada windę i toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak możliwości przejścia dla osób niepełnosprawnych pomiędzy klatką 9 i 11)

Dodatkowe informacje
 • APLIKUJ PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (APLIKUJ ELETRONICZNIE). WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W FORMULARZU ZGŁOSZENIA, A JEŚLI ZOSTANIESZ WYBRANY DO ZATRUDNIENIA TO PODPISANE DOKUMENTY DOSTARCZYSZ PRZED ZATRUDNIENIEM
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • W przypadku składania oferty w formie papierowej oświadczenia podpisz odręcznie.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym e-mailowo lub telefonicznie.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś lub dostarczyłeś po terminie.
 • W swojej ofercie podaj: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
 • Udokumentuj doświadczenie zawodowe niezbędne/dodatkowe kopiami dokumentów potwierdzającymi jednoznacznie jego długość i rodzaj.
  Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zapoznaj się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
 • Wzory oświadczeń oraz klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej znajdziesz pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
 • Jeśli zostaniesz wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będziesz do złożenia oświadczeń wynikających z:

- art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

·         Test wiedzy

·         Rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 92994"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 370 52 94 (sprawy dot. zadań na stanowisku),
71 365 27 09 (sprawy organizacyjne i formalne)

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą ul. Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław.

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wroclaw@mf.gov.pl.

  3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  Podstawą przetwarzania wymaganych danych są przepisy prawa takie jak: Kodeks pracy, ustawa o służbie cywilnej oraz ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 10 RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

  5. Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące stanu zdrowia), konieczna będzie pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  6. Informacje o odbiorcach danych:

  Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym tj. dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych, dostawcom usług IT w zakresie procesu rekrutacji.

  Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor izby ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  8. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Mają Państwo prawo do:

  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

  d) usunięcia danych osobowych: żądanie realizacji tych praw jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji,

  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Udostępnił: Monika Grzeszczak

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 17.02.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×