Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 12
print as PDF
Ogłoszenie nr 120876 / 16.05.2023
Dołącz do nas jako:

księgowy

Do spraw: należności budżetowych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wystawia rachunki oraz analizuje stan należności budżetowych
 • Wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, nalicza odsetki ustawowe/podatkowe
 • Przygotowuje sprawozdania miesięczne, kwartalne z należności budżetowych
 • Przygotowuje projekty umów z zakresu współpracy WIJHARS z kontrahentami i weryfikuje ich terminy
 • Księguje należności budżetowe
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 2 lata w obszarze obsługi biurowej/ administracyjnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze administracyjnym jednostek sektora finansów publicznych
 • Kursy z zakresu egzekucji administracyjnej
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • "Trzynaste" wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe, wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind)
 • praca na III piętrze
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-06-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach z zakresu egzekucji administracyjnej
calendar icon

Aplikuj

do 30 maja 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120876"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław
lub osobiście w sekretariacie (I piętro)
w godzinach pracy urzędu: 7:15-15:15

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
071/346-08-84
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE DO PRACY W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WE WROCŁAWIU

  W związku z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław.

  2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail: iodo_wroclaw@wijhars.pl.

  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

  - art. 221 § 1 i 22 1 § 4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

  - art. 4 i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

  oraz na podstawie zgody w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wyżej wymienione przepisy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru. Po zakończeniu procesu naboru złożone dokumenty aplikacyjne niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 7 ust 3 RODO

  - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

  - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

  - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

  7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą polegały profilowaniu.

  9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania udział w naborze nie będzie możliwy. Podanie innych danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Udostępnił: Małgorzata Antasik

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 16.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×