Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33
print as PDF
Ogłoszenie nr 72189 / 14.12.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: prowadzenia spraw w sekretariacie w Zespole Magazynu Dowodów Rzeczowych z Kancelarią w Laboratorium Kryminalistycznym
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • rejestrowanie korespondencji w dziennikach ewidencji ekspertyz w celu zapewnienia ustawowego obowiązku zapewnienia odpowiedniej ewidencji korespondencji w laboratorium
 • przyjmowanie i wysyłka ekspertyz oraz korespondencji dotyczącej ekspertyz wszystkich specjalności w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji i materiałów dowodowych
 • prowadzenie Magazynu Dowodów Rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiedzialność za przekazany do badań materiał dowodowy i porównawczy i pozostający w magazynie, celem zabezpieczenia materiałów badawczych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą
 • przygotowywanie akt Kancelarii do złożenia w Archiwum w celu zapewnienia realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą dokumentacji
 • sporządzanie dokumentów finansowych: rachunków za ekspertyzy i zestawienia należności dla pracowników
 • prowadzenie dokumentacji związanej z szeroko rozumianą medycyną pracy, a w szczególności ewidencji badań profilaktycznych, wystawiania skierowań na badania oraz monitorowanie i informowanie pracowników o wymaganych terminach zakończenia badań, celem niedopuszczenia do pracy personelu bez wymaganych badań
 • przyjmowanie od personelu laboratorium odzieży ochronnej i roboczej do prania, dostarczenie do i odbiór z pralni oraz wydanie po praniu czystej odzieży personelowi laboratorium celem zapewnienia prawidłowych warunków bhp
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe pracy w sekretariacie/kancelarii
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • dostęp do informacji niejawnych
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca biurowa w pomieszczeniach biurowych: sekretariat, kancelaria, magazyn dowodów rzeczowych

- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji

-  praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, telefon)

- ograniczona możliwość poruszania się po budynku, brak możliwości podjazdu do windy, brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,6314 co stanowi kwotę 3 314,94 zł brutto, plus  dodatek z tytułu wysługi lat.
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu
e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne). 
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 871 40 64.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego administracyjnego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
calendar icon

Aplikuj

do 22 grudnia 2020

na adres:
Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Plac Muzealny od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administratorem danych jest: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,
  ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

  Kontakt do IOD: Inspektor Ochrony Danych w KWP we Wrocławiu, ul. Podwale
  31-33, 50-040 Wrocław, e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl

  Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: Wydział Kadr KWP we Wrocławiu

  Okres przechowywania danych:
  Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
  2) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy;
  3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  4) prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  - żądanie realizacji w/w praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
  danych, podany powyżej;

  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2) art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Udostępnił: Joanna Strąk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 14.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×