Biuro - zdjęcie 2
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38
print as PDF
Ogłoszenie nr 104123 / 10.08.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: obsługi informacyjnej Zarządu w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Zarządu we Wrocławiu
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje aplikacje jawne i niejawne systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Zarząd.
 • Prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z funkcjonowaniem obsługiwanych systemow teleinformatycznych wynikającą z obowiązujących przepisów ochrony i bezpieczeństwa danych.
 • Ewidencjonuje w odpowiednich rejestrach czas służby, pracy, urlopy oraz zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Zarządu.
 • Wyszukuje informacje z policyjnych systemów informacyjnych.
 • Opracowuje i sporządza raporty oraz zestawienia statystyczne.
 • Wykonuje typowania osób, rzeczy, przedmiotów i innych danych w dostepnych zbiorach informatycznych.
 • Uczestniczy w przedsięwzięciach doskonalących funkcjonalność systemów teleinformatycznych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Szkolenie z zakresu przestrzegania procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jawnych i niejawnych
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • Znajomość policyjnych baz danych
 • Znajomość obowiązujących procedur policyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl

Warunki pracy

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,

- zagrożenie korupcją,

- naturalne i sztuczne oświetlenie,

- wymuszona pozycja ciała,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

- budynek posiada windę oraz podjazd dla wózków prowadzący wewnątrz budynku.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 23 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
00-463 Warszawa,
ul. Podchorążych 38
z dopiskiem w liście motywacyjnym "inspektor/Wrocław"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 60-129-08
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  RZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CBŚP

  - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

   

  w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, bip.kgp.policja.gov.pl)

  2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:

  - adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38,

  - e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl

  3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

  W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności dane przetwarza się:

  - w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO);

  - w celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO);

  - w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO).

  - W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

  Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.

  4. Przekazywanie i udostępnianie danych.

  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych.

  Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne.

  W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.

  W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.

  W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie dla prowadzonej sprawy.

  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.

  7. Dane osobowe przetwarzane będą na czas niezbędny do prowadzenia naboru na stanowisko z zastrzeżeniem, że w przypadku naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej dane osobowe mogą być powtórnie przetwarzane jeżeli powstanie możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, przy konieczności obsadzenia tego samego stanowiska.

  8. W związku z aplikowaniem na stanowisko na którym praca zawiązana jest przetwarzaniem informacji niejawnych Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji na podstawie art. 21 - 41 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w celu dopuszczenia do pracy na takim stanowisku może za zgodą kandydata do pracy pobierać oraz przetwarzać inne dane osobowe konieczne do wydania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do przetwarzania informacji niejawnych o określonej klauzuli.

  9. Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Udostępnił: Lech Depa

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 10.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×