Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie
55-200 Oława 3 Maja 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 108836 / 21.10.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole bezpieczeństwa żywności
#działalność inspekcyjna #weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad rolniczym handlem detalicznym, produktami pochodzenia zwierzęcego, a także żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w tym kontroli pochodzenia używanych surowców, pobieranie prób,
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych produktów,
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacja Krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej,
 • Prowadzenie spraw związanych z eksportem i importem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności sprowadzanej do kraju i opuszczającej kraj
 • Prowadzenie spraw związanych z sprawozdawczością w zakresie działania,
 • Współpraca z innymi inspekcjami, służbami i organami administracji państwowej w celu przeprowadzania wspólnych ustaleń i przeprowadzania wspólnych kontroli,
 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach w ramach elektronicznych i innych systemów wymiany informacji w celu realizacji przepływu informacji z UE
 • Przygotowanie pism w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych (min. decyzje, postanowienia, zaświadczenia).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe , lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Biegła obsługa komputera i biurowych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w państwowej administracji weterynaryjnej,
 • Znajomość aktów prawa krajowego i Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa żywności,
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego(szkolenia, kursy)
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2022 r. lub styczeń 2023 r.,
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na trzecim piętrze budynku czterokondygnacyjnego. Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostęp do windy zewnętrznej od środka budynku. Wejście do pomieszczeń użytkowanych przez PIW nie przystosowane do potrzeb osób mających problem z samodzielnym poruszaniem się.
 • Pomieszczenie biurowe oświetlone przez światło naturalne i sztuczne.
 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
 • Praca w terenie na obszarze powiatu oławskiego z wykorzystaniem samochodu służbowego,
 • Praca wykonywana z pozycji przemiennej, wymagającej
  przemieszcznia się pracownika pomiędzy pokojami,
 • Kontakt z osobami z zewnątrz,
 • Kontakt ze zwierzętami,
 • Kontakt z materiałem zakaźnym,
 • Stres związany z podejmowaniem decyzji skutkujących utratą dużych wartości przez nadzorowane podmioty,
 • Przeprowadzanie kontroli w pomieszczeniach o krańcowo różnych warunkach temperaturowych, wilgotnościowych,
 • Możliwa konieczność pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy,
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie prawa wykonywania zawodu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 31 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108836"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 31 32 132
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława tel. 71 31 32 132
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: olawa@wroc.wiw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie

Udostępnił: Grzegorz Kotliński

Komórka organizacyjna: PIW Oława

Wprowadzono: 21.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×