Wrocław - panorama
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
51-165 Wrocław ul. B. Krzywoustego 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 71682 / 28.11.2020
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego w Oddziale Wydziału Inspekcji w Legnicy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem zdobycia odpowiedniej praktyki w pracy w terenie
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia celem zdobycia kwalifikacji formalnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postepowania administracyjnego
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • ukończone 25 lat na dzień 09 sierpnia 2021 roku
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia
 • posiadanie nienagannej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • prawo jazdy kategorii A lub C
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • uprawnienie diagnosty
 • wykształcenie techniczne
Co oferujemy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat)

 • Nagroda jubileuszowa

 • Szkolenia dokształcające

 • Platforma do komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji między pracownikami

 • Bezpłatne posiłki regeneracyjne

 • Świadczenia okolicznościowe

 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie

 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia OC

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie, wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3 m, praca w porze nocnej, praca zmianowa.
 • Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
 • Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu oraz w Urzędzie. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
 • Miejsce pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl w zakładce Praca w WITD/Ogłoszenia
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku aplikant – 3.141,41 brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,546) plus dodatek stażowy. Aplikant po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym II stopnia zostanie zatrudniony na stanowisku młodszy kontroler transportu drogowego z wynagrodzeniem zasadniczym 3.141,41 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,546) plus dodatek stażowy oraz dodatek inspekcyjny.
 • Planowane rozpoczęcie pracy w dniu 08.02.2021 roku.
 • Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są w terminie 5 dni roboczych za wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • weryfikacja wiedzy – test wiedzy; dla kandydatów/kandydatek spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu; szczegółowe informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia testu zostaną ogłoszone na stronie http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl w zakładce Praca w WITD/Ogłoszenia oraz przesłane na adres mailowy wskazany w CV
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study – na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 5 najlepszych kandydatów/kandydatek spośród osób, które osiągnęły minimum kwalifikacyjne w teście wiedzy, tj. 50% punktów możliwych do uzyskania.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze (w przypadku podania tych danych)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A lub C
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie diagnosty
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie techniczne
calendar icon

Aplikuj

do 15 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
w formie papierowej na adres Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
dokumenty można składać również osobiście – w sekretariacie siedziby Urzędu lub poprzez ePUAP na adres skrytki: /qvgm1917kj/SkrytkaESP
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej WI/Legnica”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 3265176
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 28, 51-165

  Wrocław, e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 713265160

  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail rodo@dolnyslask.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedowania naboru kandydatów do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie 5 dni roboczych za wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które zniszczone będą po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i  nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Udostępnił: Iwona Arent

Komórka organizacyjna: SK

Wprowadzono: 28.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×