Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra al. Wojska Polskiego 18
print as PDF
Ogłoszenie nr 95354 / 22.03.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: kontroli budów i obiektów oraz prowadzenia spraw administracyjnych wynikających z tych kontroli samodzielne stanowisko inspekcyjne w służbie cywilnej
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up ogłoszenie o naborze na inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Jeleniej Góry quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi kontrole budów, robót budowlanych i utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające z tych kontroli
 • prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrof budowlanych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne związane z budownictwem
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej w komórkach związanych z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności budowlanej w pełnym lub ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność i staranność
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • umiejętność formułowania wniosków w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do samodzielnego pogłębiania wiedzy zawodowej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, administracyjno - biurowa i w terenie. Miejsce pracy: budynek w centrum miasta, pomieszczenia na II piętrze.

Parking ogólnodostępny przed budynkiem. Dofinansowanie do przejazdów komunikacją miejską w granicach miasta w celu wykonywania zadan służbowych, sporadyczna dyspozycyjnośc całodobowa ( w przypadku katastrofy budowlanej), brak możliwości podejmowania zajęć lub czynności zawodowych związanych z budownictwem na terenie miasta Jeleniej Góry, a poza terenem tylko takich, które nie kolidują z obowiązkami służbowymi  - pod warunkiem uzyskania zgody przełożonego. 

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać adres do korespondencji, numer telefonu
i adres e- mail do kontaktu. 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Nabór odbędzie sie w 2 etapach:

etapI - weryfikacja ofert pod względem formalnym. 

 kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni drogą           telefoniczną lub mailową do etapu II. 

 

etap II - rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem inspektoratu i komisją d/s naboru

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-05-09
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
calendar icon

Aplikuj

do 11 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 95354"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra,
sekretariat - pokój nr 206 II piętro.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
75 753 56 01
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.04.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra tel. 75 753 56 01 e-mail jeleniagoramiasto@winb.wroc.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Krystyna Zielonka, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra tel. 75 753 56 01 e-mail jeleniagoramiasto@winb.wroc.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Pani/ Pana danych będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako podmiot uprawniony do ich otrzymania i przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przez PINB przetwarzania danych osobowych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Jeleniej Górze

Udostępnił: Hanna Jaśkiewicz

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 22.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×