Transport - zdjęcie autostrady
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
45-836 Opole ul. Wrocławska 170
print as PDF
Ogłoszenie nr 96451 / 08.04.2022
Dołącz do nas jako:

aplikant

Do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Oddział Wydziału Inspekcji w Kędzierzynie-Koźlu
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem zdobycia odpowiedniej praktyki w pracy w terenie
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia celem zdobycia kwalifikacji formalnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Ukończone 23 lata na dzień 05 grudnia 2022 roku
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego - zapis w CV
 • Komunikatywność, zarządzanie stresem, samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość - zapis w CV
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia - zapis w CV
 • Posiadanie nienagannej opinii - zapis w CV
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej, albo w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa, albo średnie techniczne lub średnie branżowe o specjalności samochodowej, albo średnie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa
 • Doświadczenie zawodowe od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od posiadanego wykształcenia - udokumentowana praktyka w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 • Uprawnienie diagnosty samochodowego
 • Prawo jazdy kategorii C
 • Język obcy: znajomość komunikatywna języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego - zapis w CV
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka).
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat).
 • Nagroda jubileuszowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w terenie oraz praca biurowa.

Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych

Praca w terenie – kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, prowadzenie kontroli w terenie, wysiłek fizyczny. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Uczestnik kursu specjalistycznego na czas pobytu w ośrodku szkolenia ma zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie, materiały szkoleniowe   oraz zwrot kosztów dojazdu na rozpoczęcie i zakończenie kursu.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Termin rozpoczęcia pracy 05.06.2022 jest terminem ostatecznym i nie może ulec zmianie z uwagi na datę rozpoczęcia kursu dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku aplikant - 3251,14 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,6) plus dodatek stażowy. Aplikant po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym II stopnia zostanie zatrudniony na stanowisku: młodszy kontroler transportu drogowego z wynagrodzeniem zasadniczym 3.891,00 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,9149) plus dodatek stażowy oraz dodatek inspekcyjny.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja wiedzy – test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.

Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

06.06.2022 to data  rozpoczęcia kursu specjalistycznego dla służb kontroli transportu drogowego.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-06-05
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków określonych w wymaganiach niezbędnych w zakresie opinii oraz stanu zdrowia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia diagnosty samochodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. C
calendar icon

Aplikuj

do 25 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96451"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.04.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informujemy, że:

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole,

  e-mail: biuro@witd.opole.pl, tel. 77 4742122

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcin Tynda, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@efigo.pl  .

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie: po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i  nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

Udostępnił: Halina Majchrzyk

Komórka organizacyjna: KADRY

Wprowadzono: 08.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×