Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 36456ARCHIWALNE z dnia 23.10.2018 r.

 • Oferty do
  12

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy archiwista

do spraw: pozyskiwania, ewidencjonowania materiałów archiwalnych organizacji społecznych oraz popularyzacji zasobu

W Oddziale V Archiwów SpołecznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie
- praca na IV pietrze budynku magazynowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych
- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- wysiłek fizyczny przy przewożeniu materiałów archiwalnych do Archiwum

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie prac z zakresu pozyskiwania do zasobu Archiwum Akt Nowych materiałów archiwalnych od organizacji i stowarzyszeń społecznych.
 • Sporządzanie ewidencji i pomocy ewidencyjnych dla przejmowanych materiałów archiwalnych w celu stworzenia informacji o ich zawartości.
 • Popularyzowanie zasobu archiwalnego poprzez organizowanie uroczystości pozyskiwania materiałów archiwalnych w celu informowania o działalności i zasobie Archiwum Akt Nowych.
 • Utrzymywanie kontaktów i inicjowanie współpracy z placówkami i działaczami niepodległościowymi oraz polonijnymi w celu pozyskiwania materiałów archiwalnych.
 • Przygotowywanie referatów na zebrania i konferencje naukowe poświęcone szczególnie działalności organizacji społecznych, metodyce archiwalnej oraz historii Polski XX w.
 • Działalność edukacyjna i przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Archiwum Akt Nowych.
 • Przygotowywanie i redagowanie merytoryczne wydawnictw źródłowych, wystaw archiwalnych i strony internetowej Archiwum, oraz nagrywanie relacji audio i video.
 • Wykonywanie kwerend archiwalnych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata praca w instytucjach publicznych i społecznych
 • Znajomość prawa archiwalnego i historii Polski XX w.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne / archiwalne lub podyplomowe archiwalne
 • doświadczenie zawodowe: Praca w archiwum państwowym na stanowisku merytorycznym
 • Wiedza szczegółowa o organizacjach politycznych i społecznych III RP
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Kreatywność
 • Odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Akt Nowych
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa
  Kancelaria pok. 101, piętro I
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15
  lub wysłać pocztą pod wskazany adres

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 589 31 18
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@aan.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "st. archiwista w Oddziale V Archiwów Społecznych" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1922

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Udostępnił: Anna Kociubińska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 23.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×